رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ اللّه ُ علَيهِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با هر چيزى [از اعمال و صفات ]بميرد، خداوند او را با همان برمى انگيزد

جلسه طلاب و فضلای استان کرمانشاه

زمان : دو شنبه 8 آبان ساعت 18

مکان : زیر زمین دارالشفاء